ឧបករណ៍តាមដាន GPS ឥតខ្សែចល័តយូប៊ី ០៧ ជាមួយនឹងពេលវេលារង់ចាំយូរនិងមេដែកខ្លាំង


ការតំឡើងដែលលាក់បាំងប្រព័ន្ធ GPS ទីតាំងត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍តាមដាន GPS YB07 ដែលមានមេដែកខ្លាំងនិងពេលវេលារង់ចាំយូររយៈពេល ២ ឆ្នាំ GPS កងនាវា។